SCLink 软件中注册账号,一直注册不成功是什么原因呢?

upload image

2 个回答

设置密码不要包含特殊字符,数字或字母即可。

检查电脑能否正常上网,

关闭电脑防火墙。

密码不能包含特殊字符

邀请回答 换一换
暂无数据
0 人关注